Выставки

20.10.2019 Nizhny Novgorod IDS «Seasons in Nizhny» judge: Sedykh Natalia

Legendorf Grape-Vine Fairy (HICKSON NICE LEGEND — LEGENDORF YUSTINA) — CW, CAC, CACIB, Ch.RKF, Best female, BOB

19.10.2019 Nizhny Novgorod IDS «Seasons in Nizhny» judge: Lisbeth Mach(Switzerland )

Legendorf Grape-Vine Fairy (HICKSON NICE LEGEND — LEGENDORF YUSTINA) — CW, CAC, CACIB, Ch.RKF, Best female.

 

Закладка Постоянная ссылка.